Statistics

SUPPORT (183 Members) . GROW (7 Association). PROMOTE (Visitors from 14 Countries). (Check The Site's Statistics)

Saturday, June 02, 2007

Sahitya Academy Awards- Konkani

Sahitya Academy Awards- Konkani

YEAR WRITER BOOK
1977 Ravindra Kelekar Himalayant (Travelogue)
1978 D.K. Sukhthankar Manni Punav (Humorous essays)
1979 R.V. Pandit Dorya Gazota (Poetry)
1980 Manohar Sardessai Pissolim (Poetry)
1981 B.B. Borkar (Bakibab) Sasaya (Poetry)
1982 Laxmanrao Sardessai Khabari (Essays)
1983 Damodar Mauzo Karmelin (Novel)
1984 Pundalik Narayan Naik Chowrang (One-act play)
1985 J.B. Moraes Bhitorlem Tufan (Poetry)
1986 Prakash Damodar Padgaonkar Hanv Monis Asvat-Thamo (Poetry)
1987 Arvind N. Mambro Panaji Atam Mhatari Zalea (Short stories)
1988 Chandrakant Keni Vhonkolpavnni (Short stories)
1989 C.F.D`Costa Sonshyache Kan (Poetry)
1990 Ramesh B. Veluskar Savul Gori (Poetry)
1991 Meena Kakodkar Sapan Fulam (Short stories)
1992 Nagesh Karmali Vanshakulachen Denen (Poetry)
1993 Mahabaleshwar Sail Tarangan (Short stories)
1994 Gokuldas Prabhu Antarayami (Short stories)
1995 Dilip Borkar Gomanchal Te Himachal (Travelogue)
1996 Sankar Ramani Nilem Nilem Braham (Poetry)
1997 Sheela Kolambkar Bhuim Chafim (Pen-portraits)
1998 John Baptist Sequeira Ashim Asim Lharan (Poetry)
1999 Saratchandra Shenoi Antarnad (Poetry)
2000 Pandurang Rajaram Shenay Bhangui Champhel`li Sanj (Poetry)
2001 Madhav Borcar Yaman (Poetry)
2002 Hema Naik Bhogadandd (Novel)
2003 (Late) Shashank Sitaram Parigh (Short Stories)

No comments: